REGULAMIN PORTALU „WIEMCOIJAK.PL”

I.

Definicje

Użyte w treści Regulaminu terminy oznaczają:

 1. Usługodawca – Piotr Wysocki prowadzący działalność goapodarczą pod firmą Kontekst Media Piotr Wysocki, Kobyłka 05-230, ul. Powstańców 40, posiadający numer NIP: 5213026517, REGON: 147294660, tj. podmiot udostępniający Portal;
 2. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;
 3. Portal – portal internetowy wiemcoijak.pl;
 4. Usługa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.), polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu treści poświęconych szeregu dziedzinom, takim jak zdrowie, podróże, styl życia, biznes oraz szeroko rozumianych treści marketingowych;
 5. Użytkownik – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Portalu;
 6. Treści – teksty, zdjęcia oraz inne materiały publikowane na Portalu, w tym treści stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) – dalej „Prawo Autorskie”.

II.

Przedmiot Regulaminu

 

 1. Niniejszy regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) i określa warunki korzystania z serwisu działającego w domenie www.wiemcoijak.pl, w którym publikowane są teksty dotyczące szeregu dziedzin życia, takich jak zdrowie, podróże, moda, biznes. Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki użytkowników Portalu oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności właściciela Portalu.
 2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu, począwszy od momentu rozpoczęcia korzystania z Usługi. Rozpoczęcie korzystania z Usługi jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego warunki oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

III.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu

 

 1. Korzystania z Portalu możliwe jest z wykorzystaniem urządzenia z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge, Brave, poprzez systemy operacyjne Windows, Linux, macOS;
 2. Wszyscy odwiedzający Portal zobowiązani są do zapewnienia sobie we własnym zakresie i na swój koszt wymienionych powyżej urządzeń, oprogramowania oraz dostępu do sieci Internet.
 3. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa korzystania z Portalu Usługodawca rekomenduje stosowanie przez Użytkowników oprogramowania antywirusowego oraz typu firewall.

IV.

Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usługi

 1. Usługodawca świadczy Usługę począwszy od momentu odwiedzenia Portalu.
 2. Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi, gdyż Usługa polega na dostarczeniu Użytkownikowi innych treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a Użytkownik poprzez odwiedzenie Portalu godzi się na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi i niniejszym został poinformowany przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Usługodawca jest uprawniony do uzależnienia realizacji wybranej przez siebie części Usługi (udzielenia dostępu do niektórych treści w Portalu) od dokonania uprzedniej opłaty.
 4. W ramach Portalu mogą być eksponowane reklamy oraz inne materiały promocyjne, pochodzące od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.

V.

Obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania w ramach korzystania z Portalu stosownych przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów, w szczególności do szanowania szeroko rozumianych praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania w Portalu treści bezprawnych, w szczególności zawierających wulgaryzmy, uważanych powszechnie za obraźliwe, pornograficznych, popierających radykalne postawy społeczne (ksenofobicznych, promujących dyskryminację ze względu na pochodzenie rasowe, etniczne, płeć, wyznanie itp.), a także reklamowych i promocyjnych.
 2. Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Portalu treści i zamieszczane Utwory, w szczególności odpowiada za treść komentarzy dodawanych pod artykułami publikowanymi na Portalu i związane z takimi publikacjami naruszenia praw osób trzecich. Zamieszczenie przez Użytkownika jakichkolwiek treści na Portalu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownikowi przysługują do tych materiałów pełne prawa, a zamieszczane materiały są wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.
 3. Usługodawca nie weryfikuje praw osoby, która publikuje komentarz, do dysponowania podanym w trakcie dodawania komentarza adresem poczty elektronicznej i nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich związane z nieautoryzowanym skorzystaniem z adresu poczty elektronicznej przez osobę nieuprawnioną.

VI.

Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia niezakłóconego działania Portalu, jednakże zastrzega on sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Portalu w przypadku modernizacji technicznej Portalu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w związku z korzystaniem z Portalu, wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu czy oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika lub szkody związane z okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy. W szczególności Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Portalu, jeżeli przerwy i zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wynikają z okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Portalu, bądź rozsyłanych Użytkownikom w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki tzw. siły wyższej, tj. zdarzeń zewnętrznych, niemożliwych do zapobieżenia oraz do przewidzenia.
 5. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy nie obowiązują, jeżeli coś innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.

VII.

Reklamacje

Reklamacje i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Portalu, filmów, teksów, zdjęć lub komentarzy oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu, powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres kontakt@wiemcoijak.pl.

 1. Reklamacje oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń powinny zawierać co najmniej: oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię, nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej) oraz opis przedmiotu reklamacji/zgłoszenia wraz z uzasadnieniem.
 2. Odpowiedź na prawidłowo zgłoszoną reklamację lub zgłoszenie udzielona zostanie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli rozpatrzenie zgłoszenia/reklamacji wymaga udzielenia przez Użytkownika uzupełniających wyjaśnień/informacji, czas rozpoznania zgłoszenia/reklamacji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas oczekiwania przez Usługodawcę na otrzymanie wyżej wymienionych wyjaśnień/informacji. Ponadto, czas rozpatrzenia zgłoszenia/reklamacji może ulec wydłużeniu jeżeli rozpatrzenie zgłoszenia/reklamacji nie będzie możliwe w ww. 14 dniowym terminie na skutek innych okoliczności, za które Usługodawca nie odpowiada.
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej, z którego wysłano zgłoszenie, chyba że Użytkownik podał w zgłoszeniu reklamacyjnym inny adres.
 4. Usługodawca jest uprawniony do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia będącego podstawą takiej reklamacji.

VIII.

Prawa własności intelektualnej

 1. Treści udostępniane w Portalu, w tym ich wybór i układ stanowią utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego. Tym samym korzystają one z ochrony w w/w ustawie przewidzianej.
 2. Korzystanie z Portalu przez Użytkownika nie skutkuje nabyciem jakichkolwiek praw do Utworów. Bez zgody Usługodawcy, pod rygorem nieważności udzielonej w formie pisemnej, Użytkownicy mogą korzystać z Utworów i baz danych umieszczonych na Portalu wyłącznie w ramach tzw. dozwolonego użytku prywatnego, w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego oraz innych przepisów prawa polskiego.
 3. Ponadto zabronione jest jakiekolwiek ingerowanie w zawartość Portalu, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie treści zamieszczonych w Portalu w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

IX.

Prywatność oraz polityka cookies

Wszelkie kwestie dotyczące polityki prywatności oraz polityki cookies w związku z korzystaniem z Portalu określa dokument: POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO WWW.WIEMCOIJAK.PL ORAZ POLITYKA COOKIES, dostępny pod adresem: …

X.

Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona pod adresem: …, w sposób umożliwiający jej zapisanie na urządzeniu lub nośniku bądź wydrukowanie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadkach uzasadnionych zmianą przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także w innych okolicznościach, w których zmiana bądź modyfikacja Regulaminu okaże się konieczna. W każdym przypadku zmiana Regulaminu nie może skutkować naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca powiadomi Użytkowników za pośrednictwem prezentowanej w Portalu informacji o zmianach Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie publikacji powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz publikacji ujednoliconej wersji Regulaminu na Portalu.
 4. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z tytułu szeroko rozumianego świadczenia Usługi zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy Użytkowników będących konsumentami. Jednocześnie Usługodawca informuje, że Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin wchodzi w życie 1 listopada 2019 r.